Begeleiding

Mijn begeleiding begint met een kennismakingsgesprek en een eventueel onderzoek op basis waarvan een uniek werkplan wordt opgesteld. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld, waarna de begeleiding begint. Aan het eind van de begeleiding vindt er evaluatie plaats.

Aanmelding:

U kunt per e-mail of telefonisch contact opnemen, hiervoor verwijs ik u naar het kopje “Contact”.

Kennismaking:
Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend intakegesprek. In het gesprek bespreken we met welke moeilijkheden uw kind te maken heeft, wat uw hulpvraag is en wat de mogelijkheden zijn.

Begeleidingsplan:
Wanneer we samen tot een overeenkomst zijn gekomen en ik met uw kind of leerling mag gaan werken,
wordt er naar aanleiding van het intakegesprek, eventueel onderzoeksgegevens of gegevens en de eerste begeleiding bepaald waar aan gewerkt gaat worden en wat we samen willen bereiken. Om het kind de juiste ondersteuning te kunnen geven onderzoek ik tijdens een aantal begeleidingssessies, waar de precieze behoeften van het kind liggen en ook waarin het kind sterk en geïnteresseerd is. Het onderzoek bestaat meestal uit het afnemen van toetsen, korte gesprekken met en observaties van het kind.

Begeleiding:
De begeleiding kan beginnen. In een afgesproken periode werk ik met uw kind of leerling aan de doelen die gesteld zijn in het begeleidingsplan. De begeleiding vindt bij voorkeur plaats onder schooltijd, op school of na schooltijd. Tijdens een begeleidingsmoment wordt er 45 minuten gewerkt, hierbij wordt een prettige werksfeer gecreëerd, want het is belangrijk dat een kind zich op zijn/haar gemak voelt.

Afspraken die niet binnen 24 uur van te voren zijn afgebeld worden in rekening gebracht. Ook het verzetten van een afspraak dient meer dan 24 uur van tevoren te gebeuren.

Evaluatie:
Na de afgesproken periode volgt een evaluatiegesprek, naar aanleiding hiervan wordt bekeken of verdere begeleiding gewenst is.

Voorwaarden:

 • RT Praktijk SuppoRT verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).
 • Met deze overeenkomst gaat RT Praktijk SuppoRT een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Dit wil zeggen dat RT Praktijk SuppoRT op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van de leerling.
 • De ouders/verzorgers van de leerling geven toestemming aan RT Praktijk SuppoRT om informatie uit te wisselen over de leerling met medewerkers van de onderwijsinstelling, waar de leerling onderwijs volgt.
 • In geval van verhindering of ziekte dienen de ouders/verzorgers van de leerling dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
 • In geval van verhindering of ziekte aan de kant van RT Praktijk SuppoRT, vervalt de begeleiding en wordt deze niet in rekening gebracht.
 • In de reguliere schoolvakantie wordt er geen begeleiding gegeven, tenzij anders is afgesproken.
 • De facturen krijgt u aan het einde van iedere maand per e-mail opgestuurd. De rekeningen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.
 • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de ouders/verzorgers van de leerling kan RT Praktijk SuppoRT de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit per e-mail aankondigen.
 • Beide partijen kunnen de begeleiding te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen met een opzegtermijn van 2 weken.
 • Alle door de RT-er aan leerling verstrekte zaken, zoals werkbladen, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de RT-er, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan leerling.
 • Bij ontevredenheid en/of een klacht dienen ouders/verzorgers van de leerling zich eerst tot RT Praktijk SuppoRT te richten om wederom tot overeenkomst te komen. Indien er een geschil blijft, dan is Nederlands recht van toepassing.